Vejsidesyn

Vejsidesyn af erhvervskøretøjer

 

Færdselsstyrelsen har skærpet kontrollen med tunge køretøjer på vejene. Det sker på baggrund af direktiv 2014/47/EU, der finder anvendelse fra den 20. maj 2018, og som bl.a. fastsætter nye krav til antallet af vejsidesyn. Det betyder, at styrelsen i samarbejde med politiet årligt har en målsætning om at kontrollere cirka 5000 danske og udenlandske køretøjer.

 

Husk at medbringe registreringsattester og synsrapporter

Tilstrækkelig at medbringe del et af registreringsattesten

Registreringsattest

For køretøjer der er registreret i Danmark er der som udgangspunkt ikke krav om at registreringsattesten skal medbringes.

Kun i to tilfælde kræves det at registreringsattesten ved kørsel i Danmark skal medbringes i et dansk registreret køretøj:

  • hvis lastbilen/køretøjet er anmeldt til firmakørsel
  • ved synsfri sammenkobling af køretøjer.

I Bekg. nr. 1006 af 9. oktober 2008 om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med tilladt totalvægt over 3500 kg, står der i §9, stk. 4. Stk. 4.

Lastbilens og den udenlandske påhængsvogns registreringsattester eller kopier heraf skal medbringes under kørslen og på given foranledning forevises til politiet.

 

I Registreringsbekg. 1643 af 17. december 2018 står der i §36, stk. 6.

Registreringsattesten eller kørecertifikatet skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen. Er køretøjet registreret i en EU/EØS-stat, og består registreringsattesten af to dele, skal alene DEL I medbringes.

Synsrapport

For tunge køretøjer er der krav om, at den seneste synsrapport og seneste rapport fra vejsidesyn, hvis den foreligger, medbringes under kørsel. I Danmark accepteres et elektronisk bevis for de seneste syn, men det er valgfrit for medlemsstaterne, om elektronisk bevis for tidligere syn accepteres.

Valgfriheden indebærer dermed, at andre medlemsstater kan kræve, at synsrapporten for både forvogn og påhængskøretøj medbringes fysisk ved kørsel i udlandet.

10/07/19 – Hvorfor vejsidesyn?
Formålet med vejsidesyn af erhvervskøretøjer er at kontrollere, at køretøjerne er i en teknisk sikker og miljømæssig acceptabel tilstand – både for færdselssikkerheden og miljøet. Vejsidesynet er dermed et supplement til det periodiske syn.
Selvom køretøjerne skal synes hvert år, er det ikke tilstrækkeligt, at køretøjerne kun vedligeholdes og repareres i forbindelse med det årlige syn. Erhvervskøretøjer kører ofte mange kilometer om året, og det er derfor vigtigt, at køretøjerne løbende vedligeholdes.Hvad skal du være opmærksom på ved et vejsidesyn?
De mest forekommende fejl ved vejsidesyn er f.eks. fejl på køretøjers bremser og dæk samt lysende kontrollamper, der indikerer fejl ved f.eks. motorstyring eller ABS-bremser.I lastbiler er der derudover ofte eftermonteret udstyr som f.eks. hylder på instrumentbrættet eller vindafvisere, der forringer udsynet gennem forruden eller de forreste sideruder. Andre fejl ved lastbiler kan være, at der er eftermonteret flere lygter end tilladt.I busser ses der ofte fejl i forbindelse med nødudgange. Det kan være manglende mærkning af nødudgange, at der mangler værktøj i forbindelse med nødudgangen, eller at dørene ikke kan nødåbnes, fordi betjeningsanordningen ikke virker.

Føreren kan som hidtil blive frakendt førerretten, hvis det vurderes, at fejl og mangler er af sikkerhedskritisk karakter, og at væsentlige hensyn til færdselssikkerheden er tilsidesat. Derudover bliver bødeniveauet hævet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer fra den 1. januar 2020.

På grund af de flere vejsidesyn kan der således være en god økonomi i at sikre, at køretøjet er godt vedligeholdt. Foruden at risikere en bøde, hvis et køretøj ikke er i orden, kan det have betydelige økonomiske omkostninger for den enkelte vognmand, hvis et køretøj skal tages ud af drift, fordi det er blevet indkaldt til syn eller har fået køreforbud ved et vejsidesyn.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside