Udstyr

Udstyr der skal medbringes

I forbindelse med vejtransport af farligt gods over frimængden i køretøjer o/7,5 tons skal følgende udstyr medbringes:

På hver transporterende enhed skal medbringes følgende udstyr:

  • Mindst én stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets vægt og hjulenes diameter,
    • To selvstående advarselsmarkeringer,
    • Øjenskyllevæske
    • Mindst to håndildslukkere med en samlet kapacitet på mindst 12 kg pulver

Og for hvert af køretøjets mandskab:
• En advarselsvest
• En transportabel belysningsanordning
• Et par beskyttelseshandsker
• Øjenbeskyttelse Yderligere udstyr som kræves ved fareseddel 2.3 & fareseddel 6.1:
• En flugtmaske til hvert medlem af køretøjets mandskab

Yderligere udstyr som kræves ved fareseddel 3, 4.1, 4.3, 8 og 9
• En skovl – se nedenfor
• Et afløbsdække
• En opsamlingsbeholder

Størrelse på afløbsdække i Sverige:
Sammanfattningsvis kan olika storlek på tätning komma att godtas på olika platser för tillsyn. För att alla förare som omfattas av kravet på att medföra en brunnstätning ska veta vad som gäller vill MSB härmed vidareförmedla den information som Polisen gett till MSB angående denna fråga:

(a) Polismyndigheten har, trots att det förekommit uppgifter om detta, aldrig krävt något specifikt ”minsta-mått” på en tätning för brunnar och avlopp. Däremot har man sagt att om en tätning med måtten 1500 mm x 1500 mm medförs på transporten så kommer kravet på tätningsanordning för brunn och avlopp anses vara uppfyllt på samtliga platser i Sverige.

Landsretsdom om skovl contra fejeblad:
Vestre Landsrets 9. afdeling har den 23. juni 2015 afsagt dom i en sag, hvor der var rejst tiltale mod et vognmandsfirma og en ansat chauffør for overtrædelse af bl.a. ADR-konventionen ved at have medbragt et fejeblad, hvor det i den danske oversættelse var angivet, at der skulle medbringes en skovl (Vestre Landsrets sagsnumre V.L. S-2527-14 og V.L. S-0765-15).

Landsretten frifandt begge de tiltalte for denne del af tiltalen. I dommens præmisser hedder det:

”Det er oplyst, at ADR-konventionens originalsprog er fransk og engelsk. I den franske udgave af konventionens punkt 8.1.5.3 fremgår, at der ved transport af gods i fareklasse 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9 skal medbringes bl.a. ”une pelle”. I den danske udgave af denne bestemmelse er ”une pelle” oversat til ”en skovl”.

Det er ikke nærmere defineret eller specificeret i konventionen, hvordan det krævede sikkerhedsudstyr, herunder en skovl, skal være udformet, men det tiltrædes, at formålet med at skulle medbringe en skovl er at afværge en forureningsskade ved spild af gods. Der er heller ikke af de danske myndigheder fastsat noget om udformningen af det krævede sikkerhedsudstyr.

Det fremgår af en lang række udskrifter fra fransksprogede hjemmesider fra virksomheder, der sælger ADR-sikkerhedsudstyr, at der i pakkerne er et fejeblad og ikke en egentlig skovl. Alle disse hjemmesider benævner fejebladet ”une pelle”, og det må efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at i hvert fald både Tyskland og Frankrig godkender sikkerhedsudstyr, som indbefatter et fejeblad og ikke en egentlig skovl.

Herefter, og da det efter bevisførelsen for landsretten ikke er godtgjort, at et fejeblad ikke er egnet til at opfylde formålet med at skulle medbringe en skovl, tager landsretten de tiltaltes påstande om frifindelse for sidste led af tiltalen i begge forhold til følge.