Transportdokument

Ved vejtransport af farligt gods skal man medbringe transportdokumenter vedrørende alt det transporterede farlige gods.

Før en transports begyndelse skal afsenderen udlevere et transportdokument (fragtbrev).

Fragtbrevets indhold
På fragtbrevet skal der som minimum påføres:

  • UN-nummer,
  • Stoffets navn (stofnavn eller kemisk betegnelse, som angivet i ADR),
  • Fareseddelnummer
  • Emballagegruppe
  • Koden for tunnelrestriktion. Koden behøver ikke anføres i transportdokumentet, hvis det på forhånd vides, at transporten ikke kører gennem en tunnel med restriktioner for transport af farligt gods.
  • Antal og beskrivelse af kolli,
  • Den samlede mængde af det farlige gods,angivet som enten volumen, bruttovægt eller eventuelt som nettovægt,
  • Afsender og modtagers navn og adresse Beskrivelsen kan se ud som følger: “UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I (C/D)”

Ved transport af tom emballage og tomme urensede tanke skal der også medbringes fragtbrev.

Fragtbrevets tekst skal skrives på afsenderlandets sprog, og hvis dette ikke er engelsk, tysk eller fransk, skal den gentages på et af disse sprog. Ved transport mellem Sverige, Norge og Danmark kan fragtbrevet skrives på et af disse landes sprog.

Hvis transporten skal udføres i henhold til ADRs bestemmelser om frimængder, skal den samlede mængde farligt gods i hver transportkategori anføres, samt en beregnet værdi.

Et transportdokument kan være et CMR-fragtbrev – du finder et her