Søtransport

Søtransport

Flere rederier oplyser, at de kræver at føreren af et køretøj med farligt gods skal kunne fremvise en ”Containerpakkeattest” (tankbiler undtaget) i henhold til ADR kapitel 5.4.2.
Hvis ”Containerpakkeattesten” ikke kan fremvises bliver transporten afvist.

Regler om ”Containerpakkeattest” i henhold til ADR:

Hvis en transport af farligt gods i en stor container/køretøj går forud for en søtransport, skal en containerpakkeattest i henhold til 5.4.2 i IMDG-koden vedlægges transportdokumentet.

5.4.2.1 Når farligt gods lastes i en container eller på et køretøj, skal de personer, som er ansvarlige for containerens eller køretøjets lastning, udarbejde en “container-/køretøjspakkeattest”, der angiver containerens/ køretøjets identifikationsnummer eller -numre og bekræfter, at lastningen er sket i henhold til følgende betingelser:

  • Containeren/køretøjet var ren(t), tør(t) og tilsyneladende egnet til at modtage godset.
  • Kolli, der skal holdes adskilt ifølge de gældende bestemmelser om adskillelse, er ikke sammenpakket på containeren/i køretøjet (medmindre andet er godkendt af den relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med 7.2.2.3 (i IMDG-koden)).
  • Alle kolli er kontrolleret udvendig for skader, og kun intakte kolli er pålæsset.
  • Tromler er stuvet i opretstående stilling, medmindre andet er godkendt af den kompetente myndighed, og alt gods er korrekt lastet og om nødvendigt forsvarligt fastgjort med henblik på den eller de transportmåde(r), der påtænkes anvendt under transporten.
  • Gods lastet i bulk er jævnt fordelt i containeren/køretøjet.
  • Hvis forsendelserne omfatter gods i klasse 1, bortset fra underklasse 1.4, er containeren/køretøjet strukturelt brugbar i henhold til 7.4.6 (i IMDG-koden).
  • Containeren/køretøjet og de indeholdte kolli er korrekt mærket og forsynet med faresedler.
  • Når fast carbondioxid (tøris) anvendes til køling, er containeren/køretøjet på et synligt sted på ydersiden, f.eks. i nærheden af døren, mærket med teksten: “DANGEROUS CO2 GAS (DRY ICE) INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING”.
  •  Et transportdokument for farligt gods i henhold til 5.4.1 (i IMDG-koden) er modtaget for hver forsendelse af farligt gods, der er lastet i containeren/på køretøjet. Anm.: For tanke kræves ingen container-/køretøjspakkeattest.

5.4.2.2 De påkrævede oplysninger i transportdokumentet for farligt gods og container-/køretøjspakkeattesten kan samles i et enkelt dokument. I modsat fald skal dokumenterne hæftes sammen. Hvis oplysningerne samles i et enkelt dokument, skal dokumentet indeholde en underskrevet erklæring, f.eks. “Det erklæres hermed, at lastningen af containeren/køretøjet er udført i henhold til de gældende bestemmelser”. Erklæringen skal være dateret, og dokumentet skal indeholde identifikation af underskriveren.”. Faxunderskrifter accepteres, hvis den juridiske gyldighed af faxunderskrifter accepteres i de gældende love og administrative bestemmelser.

Vil du vide mere Tryk her