Lastsikring

Lastsikring

Den Europæiske Union har udgivet ”Europæiske retningslinjer for bedste praksis om fastgørelse af last i vejtransport”, som er baseret på den europæiske standard EN 12195-1:2010. Retningslinjerne er et godt udgangspunkt til brug ved grænseoverskridende transporter og ved transport af farligt gods.

Almindeligt gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj. Ved vejtransport af farligt gods skal enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, være forsvarligt stuvet på køretøjet og være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold. Hvis man er i tvivl kan man altid tage udgangspunkt i omtalte retningslinjer og EN 12195-1:2010.

Retningslinjerne kan give grundlæggende praktisk rådgivning og vejledning til alle personer, der er beskæftiget med at laste/losse og fastgøre last på køretøjer, heriblandt transport- og shippingvirksomheder. Medlemslandene kan også bruge teksten som udgangspunkt, når de tager de fornødne skridt til at gennemføre uddannelse af førere i henhold til direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej.

Retningslinjerne søger at give en rettesnor for forsvarlig fastgørelse af lasten i alle de situationer, der kan opstå ved normale transportforhold. Under transporten bør alle lasteenheder forhindres i glidning, tipning, rulning, vandring eller væsentlig deformation og rotation i enhver retning med metoder som fastlåsning, blokering, surring eller en kombination af disse metoder. Dette gøres for at beskytte de mennesker, der skal laste og losse køretøjet og køre det – samt de øvrige trafikanter, fodgængere, selve lasten og køretøjet.

Vil du vide mere Tryk her