Køretøjs-/container pakkeattest

IMDG-kode Afsnit 5.4.2 – Certificate / Container / Vehicle Packing Certificate

5.4.2.1 Når farligt gods pakkes eller læses i en container eller køretøj, skal de, der er ansvarlige for pakning af containeren eller køretøjet, fremlægge et certifikat for containere / køretøjspakning – specificere beholderens / køretøjets identifikationsnummer og bekræfte, at operationen har været udføres i overensstemmelse med følgende betingelser:

Containeren / køretøjet var rent, tørt og tilsyneladende egnet til at modtage varerne

Pakker, der skal adskilles i overensstemmelse med gældende segregeringskrav, er ikke pakket sammen på eller i containeren / køretøjet (medmindre det er godkendt af den pågældende kompetente myndighed i henhold til 7.3.4.1)

Alle pakker er blevet kontrolleret eksternt for skader, og der er kun indlæst lydpakker

Trommer er blevet opbevaret i lodret stilling, medmindre andet er godkendt af den kompetente myndighed, og alle goder er blevet korrekt indlæst og om nødvendigt passende afstivet med sikringsmateriale til at passe til transportform (er) for den påtænkte rejse

Varer lastet i bulk er blevet jævnt fordelt i containeren / køretøjet

For forsendelser, inklusive varer i klasse 1 bortset fra afsnit 1.4, kan containeren / køretøjet serviceres strukturelt i henhold til 7.1.2

Containeren / køretøjet og pakkerne er korrekt mærket, mærket og placeret efter behov

Når stoffer, der udgør en risiko for kvælning, bruges til afkøling eller konditionering (såsom tøris (UN 1845) eller nitrogen, kølet væske (UN 1977) eller argon, kølet væske (UN 1951)), er containeren / køretøjet markeret i i overensstemmelse med 5.5.3.6; og der er modtaget et transportdokument med farligt gods som angivet i 5.4.1 for hver sending med farligt gods, der er indlæst i containeren / køretøjet

BEMÆRK: Container / køretøjets pakningsattest er ikke påkrævet til tanke.

5.4.2.2 De krævede oplysninger i transportdokumentet med farligt gods og emballagecertifikatet kan indarbejdes i et enkelt dokument. Hvis ikke, skal disse dokumenter vedhæftes den ene til den anden.

Hvis oplysningerne er indarbejdet i et enkelt dokument, skal dokumentet indeholde en underskrevet erklæring som f.eks

”Det erklæres, at pakningen af ​​varerne i containeren / køretøjet er udført i overensstemmelse med de gældende bestemmelser”

Denne erklæring dateres, og den person, der underskriver denne erklæring, skal identificeres på dokumentet.

Dette krav opfyldes ved underskrift og udfyldelse af rubrik 20 i formularen Multimodal farligt gods 5.4.5

Fortolkning af ansvarsområder

Hvis afsenderen læser farligt gods, som inkluderer:

sikring og korrekt adskillelse af hele lasten til søtransport

anbringer lasttransportenheden til søtransport

lukker hele containeren / køretøjet inden transport til skibet

de er derefter ansvarlige for at underskrive rubrik 20 på formularen 5.4.5 Multimodal farligt gods, hvis afsenderen imidlertid overfører varerne til en anden organisation til transport, en proces, der almindeligvis kaldes gruppering, så er den sekundære organisation (f.eks. konsolidering, transportør eller speditør) er ansvarlig for hele processen med

fastgørelse

korrekt adskillelse af belastningen

plakering til søtransport og lukning af containeren / køretøjet inden transport til skibet

I dette tilfælde er det ikke den oprindelige afsender, men den sekundære organisation, der derefter skal underskrive rubrik 20 på formularen 5.4.5 Multimodal farligt gods, der vedrører alt det farlige gods i containeren / køretøjet (eller skal udfylde et containerkort / køretøjspakningscertifikat for hele belastningen, hvis det er mere praktisk).

Bemærk: Afsenderen skal være opmærksom på, at hvis de underskriver eller bliver bedt om at underskrive Container / Køretøjets emballagecertifikat, så tager de ansvaret for den korrekte opbevaring osv. Af deres egne og eventuelle andre varer, der efterfølgende læsses i containeren / køretøjet før transport til skibet.

En operatør eller skibsfører må ikke acceptere transport eller tage eller modtage ombord et skib farligt gods, som der ikke er fremlagt et dokument og underskrevet certificering for.

Derudover skal alt personale, der er involveret i transport af farligt gods til søs, have modtaget en træning, der svarer til deres ansvar i transport af farligt gods ad søvejen.