Håndildslukker

Ildslukkere – montering og eftersyn

Alle biler og vogntog o/7,5 tons skal være udstyret med mindst to godkendte håndildslukkere med en samlet kapacitet på mindst 12 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler). Slukkerne skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120 eller dansk standard DS/EN 3.

Det fremgår af ADR, at de forskrevne ildslukkere skal monteres på køretøjet således, at de er let tilgængelige for mandskabet. Monteringen skal ske på en sådan måde, at ildslukkerne er beskyttet mod vejrmæssige forhold, så deres funktionssikkerhed ikke påvirkes.

Det forhold, at ildslukkerne skal ”monteres” betyder efter Beredskabsstyrelsens opfattelse, at ildslukkerne skal være fastgjort til køretøjet, så de sidder på en fast plads. Der er ingen bestemmelser om, at de skal være monteret på en udvendig flade. Ildslukkerne kan altså i princippet være monteret i et skab på køretøjet, blot de fortsat er let tilgængelige for køretøjets mandskab, hvilket bl.a. indebærer, at skabet ikke må være aflåst i forbindelse med vejtransport af farligt gods.

Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Håndildslukkere skal tilses mindst én gang om året og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. Måned og år for seneste tilsyn samt måned og år for næste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

Vil du vide mere Tryk her