Håndildslukker

Ildslukkere – montering og eftersyn

Der skal medbringes håndildslukkere
Håndildslukkerne skal monteres på den transporterende enhed, så de er let tilgængelige for køretøjets mandskab, og så de er beskyttet mod vejrmæssige forhold. Find øvrige krav, herunder til antal, mængder og eftersyn af håndildslukkere, i afsnit 8.1.4 i ADR.

Eftersyn
Det følger bl.a. af afsnit 8.1.4 i ADR, at håndildslukkere skal være egnet til brug på et køretøj, ligesom de skal være CE-mærkede og overholde de relevante krav i standarden EN 3, Del 7. Det fremgår endvidere, at de skal opfylde godkendte nationale standarder for eftersyn.

De nationale bestemmelser om eftersyn af håndildslukkere på køretøjer til vejtransport af farligt gods fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Af § 15, stk. 2, fremgår, at en sagkyndig person skal foretage et tilsyn af håndildslukkerne mindst én gang om året. Begrebet ”tilsyn” refererer til 2005-udgaven af DS 2320. I den nye udgave af DS 2320 (2020-udgaven) er det tidligere begreb ”tilsyn” ændret til ”egenkontrol”, dog uden at der er sket en indholdsmæssig ændring af begrebet.

I 2020-udgaven af DS 2320 opereres desuden med begrebet DCO-mærkede håndildslukkere (tidligere benævnt DS-mærkede håndildslukkere), som er en frivillig ”overbygning” på det grundlæggende krav om anvendelse af CE-mærkede EN 3-håndildslukkere. For DCO-mærkede håndildslukkere er der for så vidt angår den løbende kontrol krav om et årligt serviceeftersyn af en certificeret fyldestation, mens CE-mærkede EN 3-håndildslukkere alene er underlagt krav om egenkontrol.

Beredskabsstyrelsen forstår DCO-ordningen sådan, at DCO-mærkede håndildslukkere falder ud af DCO-ordningen, såfremt der udføres årlig egenkontrol i stedet for serviceeftersyn. Dette medfører dog efter Beredskabsstyrelsens opfattelse ikke, at håndildslukkerne ikke kan anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods, idet håndildslukkerne alt andet lige fortsat vil leve op til de grundlæggende krav til CE-mærkede EN 3-håndildslukkere.

Uanset ændringerne i den nye udgave af DS 2320 finder Beredskabsstyrelsen, at den hidtidige praksis vedrørende det årlige tilsyn af håndildslukkere kan fortsætte uændret med den tilføjelse, at der med en tilsynsetiket også kan forstås en egenkontroletiket. De nye begreber forventes indarbejdet i § 15 ved den næste gennemgribende revision af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods (forventeligt i 2022).