Fyrværkeri

Fyrværkeri – vejtransport

ADR konventionen “Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej” er sammen med ”Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods” basis for de danske bestemmelser om vejtransport af fyrværkeri.

Ved fyrværkeri forstås i transportsammenhæng farligt gods, der kan henføres til UN-numrene 0333, 0334, 0335, 0336 og 0337, og som af afsenderen er transportklassificeret i henhold til ADR 1.1G, 1.2G, 1.3G, 1.4G og 1.4S. Transportklassifikationen er afgørende for hvilke krav der stilles til transport og opbevaring af fyrværkeri.

Ved vejtransport af fyrværkeri skal medbringes et transportdokument som ud over de normale oplysninger ved transport af farligt gods skal indeholde ”Netto Eksplosiv Mængde – NEM” og sætningen: ”Klassifikation anerkendt af den kompetente myndighed i (landekode)”, samt evt. yderligere oplysninger i henhold til ADR 5.4.1.2.1. Endvidere skal naturligvis medbringes skriftlige anvisninger, godkendelsesattest til køretøj, førerens ADR bevis gældende til klasse 1 og billedlegitimation.

Køretøjet skal ud over de orange skilte afmærkes med faresedler på begge sider og bagpå der svarer til de der anvendes på emballagen (angivet i transportdokumentet). Når faresedler placeres på foldeskilte, skal de designes og sikres, således at de ikke kan åbne eller løsne sig fra holderen under transporten (især pga. rystelser eller utilsigtede handlinger).

Ved vejtransport af fyrværkeri gælder der særlige regler om begrænsninger af de transporterede mængder, adskillelse fra fødevarer, sammenlæsning med andet farligt gods, lastsikring og stuvning, aflåsning af døre og stive overdækninger, og selvfølgelig de øvrige regler for transport af farligt gods. Der er også kommet regler om tvangsruter i tættere bebygget områder ved transport af fyrværkeri der kan henføres til underklasse 1.1, 1.2 og 1.5.  Tvangsruterne kan findes på www.politi.dk eller https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/

Ved parkering skal køretøjer der medbringer mere en 50 kg (0 kg. for 1.1G og 1.2G) af det eksplosive stof holdes under konstant opsyn for at forebygge eventuelt hærværk og tyveri.

Hvor mængden af det transporterede fyrværkeri ikke overstiger de værdier, der er angivet i ADR for en given transportkategori må godset transporteres i kolli på én transporterende enhed uden at en række bestemmelser finder anvendelse. Der skal altid udstedes et transportdokument, medføres en 2 kg. Ildslukker ligesom uddannelseskrav for transport under frimængden og bestemmelserne om håndtering og stuvning er gældende.

Godkendelse af køretøjer
Køretøj til transport af stoffer tilhørende klasse 1 (eksplosive stoffer og genstande), der skal kategoriseres til type EX/II eller EX/III som defineret i ADR, skal synes og godkendes, og der skal udstedes en ADR godkendelsesattest, inden de må benyttet til transport af farligt gods klasse 1.

Vil du vide mere Tryk her